Dla rodziców

motto:  Dobro dziecka jest naszym dobrem.

Wizja przedszkola

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich oczekiwania i potrzeby.

 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko – dobro dziecka jest naszym dobrem i zapewnia wszechstronny rozwój osobowości.

 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

 •  Przedszkole stwarza warunki do nauki języka obcego.

 •  Oferta edukacyjna rozbudza w dzieciach ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość oraz  wrażliwość i ich ukryte zdolności.

 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. 

 •  Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

 • Przedszkole wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców. Wspiera ich w działaniach wychowawczych i opiekuńczych.

 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną
  i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

 • Promuje swoje osiągnięcia.

 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

 

 

 

Misja przedszkola

 

 

 • Zapewniamy dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo.

 • Tworzymy warunki dla indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju dziecka.

 • Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

 • Kształtujemy postawy moralne.

 • Promujemy zdrowie fizyczne i psychiczne.

 • Przestrzegamy zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka.

 • Organizujemy sprawne  zarządzanie placówką.

 •  Analizujemy i oceniamy efekty swojej pracy. 

 

 

 

 

Ogólne cele koncepcji przedszkola:

 

 •  przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci,

 •  procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci zorganizowane są w sposób sprzyjający uczeniu się,

 •  dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

 •  dzieci są aktywne,

 •  respektowane są normy społeczne,

 •  przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji,

 •  nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych,

 •  przedszkole promuje wartość wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym,

 •  przedszkole współpracuje z innymi placówkami oświatowymi i z wieloma innymi instytucjami,

 •  rodzice są partnerami przedszkola,

 •  przedszkole jest miejscem aktywnego rozwoju dzieci, ich osobowości, umiejętności oraz pasji,

 •  przedszkole wspiera dzieci w ich indywidualnym rozwoju oraz w rozwijaniu uzdolnień,

 •  przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

 

Kadra pedagogiczna: 

 

Dobór odpowiednich wychowawców, to priorytetowa kwestia w procesie organizacji przedszkola. Wszak miejsce tworzą ludzie. To od nich zależy uśmiech dziecka i jego bezpieczeństwo.

 

 

W  naszym  przedszkolu pracują osoby, dla których praca z dzieckiem jest ciągłym wyzwaniem i źródłem satysfakcji. Wyróżnia je zrozumienie potrzeb dziecka, predyspozycje oraz umiejętność współpracy w zespole.

 

 

 

 

Realizacja: WEBPC-GROUP KROLL