Dla rodziców

                                    motto:  Dobro dziecka jest naszym dobrem.

Wizja przedszkola

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich oczekiwania i potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko – dobro dziecka jest naszym dobrem i zapewnia wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Przedszkole stwarza warunki do nauki języka obcego.
 • Oferta edukacyjna rozbudza w dzieciach ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość oraz  wrażliwość i ich ukryte zdolności.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. 
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Przedszkole wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców. Wspiera ich w działaniach wychowawczych i opiekuńczych.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną
  i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

 

Misja przedszkola

 • Zapewniamy dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo.
 • Tworzymy warunki dla indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju dziecka.
 • Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 • Kształtujemy postawy moralne.
 • Promujemy zdrowie fizyczne i psychiczne.
 • Przestrzegamy zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka.
 • Organizujemy sprawne  zarządzanie placówką.
 • Analizujemy i oceniamy efekty swojej pracy.

 

Ogólne cele koncepcji przedszkola:

 • przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci,
 • procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci zorganizowane są w sposób sprzyjający uczeniu się,
 • dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • dzieci są aktywne,
 • respektowane są normy społeczne,
 • przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji,
 • nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych,
 • przedszkole promuje wartość wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym,
 • przedszkole współpracuje z innymi placówkami oświatowymi i z wieloma innymi instytucjami,
 • rodzice są partnerami przedszkola,
 • przedszkole jest miejscem aktywnego rozwoju dzieci, ich osobowości, umiejętności oraz pasji,
 • przedszkole wspiera dzieci w ich indywidualnym rozwoju oraz w rozwijaniu uzdolnień,
 • przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Kadra pedagogiczna: 

Dobór odpowiednich wychowawców, to priorytetowa kwestia w procesie organizacji przedszkola. Wszak miejsce tworzą ludzie. To od nich zależy uśmiech dziecka i jego bezpieczeństwo.

W  naszym  przedszkolu pracują osoby, dla których praca z dzieckiem jest ciągłym wyzwaniem i źródłem satysfakcji. Wyróżnia je zrozumienie potrzeb dziecka, predyspozycje oraz umiejętność współpracy w zespole.

 

 

 

Realizacja: WEBPC-GROUP